Anhui Beijing Chongqing Fujian Gansu Guangdong Guangxi Guizhou Hainan Hebei
Heilongjiang Henan Hong Kong Hubei Hunan Inner Mongolia Jiangsu Jiangxi Jilin Liaoning
Macao Ningxia Qinghai Shaanxi Shandong Shanghai Shanxi Sichuan Taiwan Tianjin
Tibet Xinjiang Yunnan Zhejiang

Governor: Zhou Baihua
Capital: Changsha
Government office address: Wuyi Zhong Road, Changsha
Zip Code: 410000
Tel: 0731-2217781
Website: www.rednet.com.cn

Geographical location

Hunan, abbreviated as "Xiang", lies at 1080 47' to 114045' east longitude, and 24039' to 30028' north latitude; it is 667 km wide and 774 km long. As an inland province adjacent to the coastal areas, Hunan has an area of 211,800 square km, 2.2 percent of the national total, ranking 11th largest in China.

Copyright © China Internet Information Center. All Rights Reserved E-mail: webmaster@china.org.cn Tel: 86-10-68326688