Home | History | Latest | People | Reviews | Posters | Awards | Email 
 

 

100 Greatest Chinese Films of the 20th Century (Part I)

 No.

 Title in English

 Title in Romanization

 Director

 Production Year

 Place of Production
 1.  Love of the Working Class  Laogong de aiqing  Zhang Shichuang  1923  Shanghai
 2.  The Naughty Child  Xiao wanyi  Sun Yu  1933  Shanghai
 3.  Spring Silkworms  Chuncan  Cheng Bugao  1933  Shanghai
 4.  The Sisters  Zimei hua  Zheng Zhengqiu  1934  Shanghai
 5.  Goddess  Shennu  Wu Yonggang  1934  Shanghai
 6.  Fishmen's Song  Yuguang qu  Cai Chusheng  1934  Shanghai
 7.  The Big Road  Dalu  Sun Yu  1935  Shanghai
 8.  The Crossroad  Shizi jietou  Shen Xiling  1937  Shanghai
 9.  Midnight Song  Yeban gesheng  Ma xubangtai  1937  Shanghai
 10.  Street Angel  Malu tianshi  Yuan Muzhi  1937  Shanghai
 11.  Paradise in the Orphan Island  Gudao tiantang  Cai Chusheng  1938  Hong Kong
 12.  Spring River Flows Eastward  Yijiang chunshui xiang dong liu  Cai Chusheng, Zheng Junli  1947  Shanghai
 13.  Moon and Clouds Over the Eight-Thousand-Mile Road  Baqianlilu yunheyue  Shi Dongshan  1947  Shanghai
 14.  Long Live Madame  Taitai wansui  Sang Hu  1947  Shanghai
 15.  Spring of the Small Town  Xiaocheng zhichun  Fei Mu  1948  Shanghai
 16.  City Lights  Wanjia denghuo  Shen Fu  1948  Shanghai
 17.  San Mao: the Beggar  Sanmao liulangji  Zhao Ming  1949  Shanghai
 18.  Crows and Sparrows  Wuya yu maque  Zheng Junli  1949  Shanghai
 19.  Tears of the Pearl River  Zhujiang lei  Wang Weiyi  1949  Hong Kong
 20.  Secret History of the Imperial Palace  Qinggong mishi  Zhu Shilin  1949  Hong Kong
 21.  This Life of Mine  Wo zhe yibeizi  Shi Hui  1950  Shanghai
 22.  The Biography of Wuxun  Wuxun zhuan  Sun Yu  1950  Shanghai
 23.  Separated Only By a Board  Yiban zhige  Zhu Shilin  1953  Hong Kong
 24.  Missed the Good Day  Wu jiaqi  Zhu Shilin  1953  Hong Kong
 25.  Spring Morning of the Shabby House  Weilou chunxiao  Li Tie  1954  Hong Kong
 26.  Liang Shanbo and Zhu Yingtai (Yue Opera)  Liang Shanbo he Zhu Yingtai  Sang Hu, Huang Sha  1954  Shanghai
 27.  New Year's Sacrifice  Zhufu  Sang Hu  1956  Beijing
 28.  Four Sisters  Si qianjin  Tao Qin  1958  Hong Kong
 29.  The Girl Called Manbo  Mobo nulang  Yi Wen  1958  Hong Kong
 30.  Millionaire's Evening Banquet  Haomen yeyan  Li Chenxing, Li Tie, Wu Hui, Luo Zhixiong  1958  Hong Kong
 31.  Lin Zexu  Lin Zexu  Zheng Junli, Cen Fan  1959  Shanghai
 32.  The Lin Family Shop  Linjia puzi  Shui Hua  1959  Beijing
 33.  Wild Rose's Love  Ye meigui zhi lian  Wang Tianlin  1960  Hong Kong
 34.  Third Sister Liu  Liu Sanjie  Wan Li  1960  Changchun
 35.  Monkey (animation)  Danao tiangong  Wan Laiming  1961  Shanghai
 36.  Parents' Hearts of the World  Kelian tianxia fumuxin  Chu Yuan  1961  Hong Kong
 37.  Women's Detachment  Hongse nianzijun  Xie Jin  1961  Shanghai
 38.  The First Sino-Japanese War  Jiawu fengyun  Lin Nong  1963  Chang Chun
 39.  72 Tenant Families  Qishierjia fangke  Wang Weiyi  1963  Guangzhou
 40.  Early February Spring  Caochun eryue  Xie Tieli  1963  Beijing
 41.  Slaves  Nongnu  Li Jun  1963  Beijing
 42.  The Duck-Grown Family  Yangya renjia  Li Xing  1964  Taiwan
 43.  Stage Sisters  Wutai jiemei  Xie Jin  1965  Shanghai
 44.  One-Arm Swardsman  Dubidao  Zhang Che  1967  Hong Kong
 45.  At Dawn  Poxiao shifen  Song Cunshou  1967  Taiwan
 46.  The Dragon Inn  Longmen kezhan  King Hu  1967  Taiwan
 47.  Warm Winter  Dongnuan  Li Hanxiang  1969  Taiwan
 48.  The Female Knight-Errant  Xianu  King Hu  1970  Taiwan
 49.  The Taipei Family  Jiazai taibei  Bai Jinrui  1970  Taiwan
 50.  Madame Dong  Dong furen  Tang Shuxuan  1970  Hong Kong

Source: Asia Weekly (Chinese version), December 13-19, 1999.
Note: The 100 Greatest Chinese Films of the 20th Century were selected by an appointed committee composed of 7 film experts from mainland China, Hong Kong, and Taiwan. They are: Huang Shixian-Professor of the Beijing Film Academy; Li Yizhuang-Professor of Zhongshan University; Huang Jianye-Director of National Taipei Film Archive; Liang Liang-Film Critic from Taiwan; Luo Ka-Programmer of Hong Kong International Film Festival; Huang Guozhao-Director of Hong Kong Film Critics Association; and Lie Fu-Hong Kong Film Critic. The 100 List includes 43 films from mainland China, 36 from Hong Kong, 18 from Taiwan, and 3 co-productions between mainland China and Hong Kong.

Click HERE to go to Part II of the list.

 

 

  Copyright © China Internet Information Center. All Rights Reserved
E-mail: webmaster@china.org.cn Tel: 86-10-68326688